استاپر آبند ساده u

استاپر آبند ساده u

این قطعه پس از خروج بلت فلزی ، از لوله آجدار بوسیله سنبه به مرکز لوله آج دار جهت آبند کردن سوراخ هدایت میشود.