این قطعه اتصال میان رابط لوله ای و مخروطی بوده که وضیفه درگیری را در بتن ایجاد کرده و داخل سازه بتنی دفن میگردد.