چهار تراش دست دوم

چهار تراش دست دوم

چهار تراش در ابعاد 10*10*400 و 8*8*400