متعلقات قالب بندی دست دوم

متعلقات قالب بندی دست دوم

متعلقات قالب بندی دست دوم

 

جهت اتصال قالب ها به یکدیگر، مقاوم سازی آنها در برابر فشارهای وارده و … از ملزومات متعلقات قالب بندی دست دوم به شرح زیر استفاده می گردد:

پین وگوه ، گیره متوسط ، گیره بلند ، بلت عصایی ، واشر دولوله ، واشر کاس ، براکت ، گونیا ، بلت و مهره بلت ، نبشی صفر پانچ ، فیلر ، پیچ تنظیم

رای ساخت ساختمان ها از انواع مختلف ساخت استفاده می شود . نوعی از این ساختمان سازی به کمک بتن است که به این ساختمان ها سازه های بتنی می گویند .

در سازه های بتنی یکی از مهم ترین مراحل انجام کار قالب بندی است . انجام صحیح و درست این مرحله هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ زمان انجام کار صرفه جویی می شود .