قالب بندی دیوار

قالب بندی دیوار

قالب بندی دیوار

قالب بندی دیوار : برای قالب بندی دیوار های بتنی از قالب های مدولار که با نامهای قالب بتن، قالب فلزی ، قالب فلزی بتن  شناخته می شود استفاده می گردد. از مهم ترین عوامل در انتخاب روش اجرا، یک طرفه و دو طرفه بودن قالب بندی است . در سیستم قالب بندی دو طرفه دیوار از قالب های مدولار و پشت بند های افقی (لوله یا قوطی) که توسط گیره متوسط یا بلند به قالب بسته می شوند و پشت بند های قائم استفاده می گردد.

در بعضی موارد که امکان قالب بندی دوطرفه دیوار وجود ندارد نمی توان از بلت برای مهار فشار های جانبی بتن استفاده نمود. در این موارد از بلت های مدفون در پی و بدنه دیوارها و خرپای پشت بند استفاده می کنند.