قالب بندي مقاطع مدور

قالب بندي مقاطع مدور

قالب بندي مقاطع مدور

 

قالب بندي مقاطع مدور

براي قالب بندي مقاطع مدور انواع ستون گرد از قالب هاي گرد دوتكه و يا سه تكه استفاده مي شود.

قطرهای مختلف قالب ها :

اين قالب ها از قطر  35cm تا 200cm قابل طراحي و ساخت مي باشند و چنانچه قطر سازه مدور بيشتر از ابعاد مذكور باشد از پانل هاي كماني و لوله هاي گرد نورد شده استفاده مي شود از اين روش براي قالب بندي انواع مخازن مدور و سازه هاي گرد با قطر بالا استفاده مي شود.