اسپیسر ماکس فیکس

اسپیسر ماکس فیکس بهترین انتخاب در اجرای سازه های میلگردی با وزنی متوسط است می توان در پوترها ، شناژها و کف هایی که وزن میلگرد آن متوسط است از اسپیسر ماکس فیکس استفاده کرد. پیشنهاد می شود برای میلگردهای 8 الی 22 میلیمتر از اسپیسر ماکسی فیکس استفاده شود.