اسپیسر ماکس فیکس

اسپیسر ماکس فیکس

اسپیسر ماکس فیکس

اسپیسر ماکس فیکس بهترین انتخاب در اجرای سازه های میلگردی با وزنی متوسط است می توان در پوترها ، شناژها و کف هایی که وزن میلگرد آن متوسط است از ماکس فیکس استفاده کرد. پیشنهاد می شود برای میلگردهای 8 الی 22 میلیمتر از اسپیسر ماکسی فیکس استفاده شود.

فاصله نگهدار پلاستیکی ماکس فیکس قادر به تحمل بار نقطه ای 150 تا 180 کیلوگرم می باشد و می توان با محاسبه وزن میلگردها و بارهای زنده و مرده موجود، با قرار دادن تعداد مناسب از ماکس فیکس پوشش بتنی مناسب را برای میلگرد ایجاد نمود