اسپیسر خورشیدی یا چرخی

اسپیسر خورشیدی یا چرخی

اسپیسر خورشیدی یا چرخی

اسپیسر خورشیدی یا چرخی : در سطوح عمودی با وزن متوسط از اسپیسر خورشیدی یا چرخی یا ویلسان استفاده می کنند. این نوع از اسپیسرها فاقد دندانه در محیط بیرونی خود می باشند و محیط خارجی آنها را کمان های منظم با استقامت مناسب تشکیل می دهد، که احتمال شکسته شدن دندانه های آن در تماس با قالبها به صفر می رسد. موارد مصرف اسپیسرهای خورشیدی (چرخی یا ویلسان) در دیوارها، ستون ها و مقاطع مدور مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از اسپیسر خورشیدی موجب یکسانی فاصله میلگرد تا قالب می شود.