استاپرآبند لبه دار

استاپرآبند لبه دار

استاپرآبند لبه دار

استاپرآبند لبه دار : پس از قرار دادن استاپر ساده به مرکز لوله ، این قطعه در دو انتهای سوراخ باقیمانده از بلت جهت افزایش اطمینان آبندی قرار میگیرد.

در پایان از گروت جهت اطمینان از عدم خروج استاپر های لبه دار و همچنین پر کرن حفره ناشی از بیرون کشیدن مخروطی های میان بلت استفاده میشود.