استاپرآبند لبه دار

استاپرآبند لبه دار

لطفا به این پست رای بدید
[Total: 0 Average: 0]

پس از قرار دادن استاپر ساده به مرکز لوله ، این قطعه در دو انتهای سوراخ باقیمانده از بلت جهت افزایش اطمینان آبندی قرار میگیرد.

در پایان از گروت جهت اطمینان از عدم خروج استاپر های لبه دار و همچنین پر کرن حفره ناشی از بیرون کشیدن مخروطی های میان

بلت استفاده میشود.