بلت عصایی (گیره سولجر) دست دوم
بلت عصایی (گیره سولجر) دست دوم

بلت عصایی یا (گیره سولجر) وظیفه اتصال سولجر به لوله پشت بند قالب را به عهده دارد.