قالب گرد
قالب گرد

جهت اجراي ستون هاي گردبا قطر هاي پايين از قالب هاي گرد استفاده مي شود . اين قالب ها به صورت دو تكه طراحي و توليد مي گردند و عمل اتصال معمولاً توسط پين و گوه و يا كلمپس انجام مي گردد . ضخامت ورق رويه قالب هاي گرد،3 ميليمترو استيفنرهاي قالب از تسمه 8*60 ميليمتر به صورت نورد شده مي باشد.

Save

Save