گونیا دست دوم
گونیا دست دوم

از جمله اتصالاتی که برای ساخت ستون استفاده می شود.