واشر کاس دست دوم
واشر کاس دست دوم

جهت مهار بولت در پشت سولجر استفاده مي‌گردد.