واشر دولوله دست دوم
واشر دولوله دست دوم

این نوع واشر در مواقعی که بجای سولجر از دولوله جهت پشت بند قالب استفاده می شود کاربرد دارد.